Ksiądz Andrzej Augustyński, założyciel Stowarzyszenia Siemacha i Fundacji Demos oraz Piotr Pawłowski, Założyciel i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Fundacji Integracja to laureaci Konkursu „Społecznik Roku 2015” tygodnika Newsweek Polska. Oprócz nich Kapituła wyróżniła trzy osoby. Wręczenie nagród głównych i wyróżnień odbyło się w czasie Festiwalu Aktywności Społecznej 28 października w Warszawie w Teatrze Kamienica. W czasie wydarzenia świętowano jubileusz 15-lecia programu „Działaj Lokalnie” i nagrodzono najbardziej efektywne Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Gościem specjalnym Festiwalu był Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.


Działaj Lokalnie – ten program, to cały system

Prezes Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Ambasador Jerzy Koźmiński, w swoim wystąpieniu,  szczególną uwagę poświęcił jubileuszowi 15-lecia programu „Działaj Lokalnie” - pierwszemu programowi grantodawczemu Fundacji: Działaj Lokalnie znakomicie wpisuje się w misję naszej fundacji, zakładającej, że na terenie Polski koncentrujemy się na tych społecznościach, które wymagają szczególnego wsparcia, czyli na terenach wiejskich i w małych miastach. Prezes Koźmiński wskazał, że program jest niezwykły ze względu na skalę i odziaływanie - w ciągu 15 lat w ramach „Działaj Lokalnie” zrealizowano ponad 7500 lokalnych projektów, w których uczestniczyło blisko 3 mln mieszkańców. Zaangażowanie w nie były setki tysięcy wolontariuszy.  Program  odgrywa ważną rolę w budowie i umacnianiu kapitału społecznego, od którego w ogromnej mierze zależy rozwój, modernizacja i jakość życia – zarówno w skali lokalnej jak i w skali całego kraju – stwierdził Prezes PAFW. Podkreślił również, że ten program wytworzył system, który opiera się na lokalnych konkursach grantowych prowadzonych przez ogólnopolską sieć Ośrodków Działaj Lokalnie, za pośrednictwem których finansowane są różnorakie inicjatywy obywatelskie. Budowę tej sieci  rozpoczęliśmy 11 lat temu. Dziś sieć liczy 60 ośrodków, które obejmują blisjo 600 gmin. Ośrodki Działaj Lokalnie nie tylko przyznają dotcje. Oferują one również wsparcie w zakresie szkoleń i doradztwa, pomagają w zdobywaniu dodatkowych środków finansowych, rozwijają sieci wolontariatu, organizują lokalne koalicje, angażując do współpracy biznes, media, instytucje a także prowadzą kampanie społeczne, zwłaszcza kampanie edukacyjne. Ambasador Koźmiński podziękował wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie, w tym przede wszystkim Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce – organizacji, która od samego początku stoi za jego realizacją, a także Ośrodkom Działaj Lokalnie, prowadzącym lokalne konkursy grantowe w całej Polsce.

 

 

 

Problemy społeczne należy rozwiązywać z poziomu lokalnego

Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w swoim przemówieniu podkreślał jak ważne jest docenianie zmian, jakie zaszły w Polsce po 89 roku: Jednym z najważniejszych osiągnięć Okrągłego Stołu była ustawa „Prawo o stowarzyszeniach” z 1989 roku. Wolność do działania, którą odzyskaliśmy na przełomie lat 80-tych i 90-tych zeszłego wieku, to jest także wezwanie do wzięcia odpowiedzialności przez społeczność za dręczące ją problemy, ale także wolność do podejmowania współpracy, do budowania partnerstw, które potem pozwolą na budowę dobra wspólnego, poprawę sytuacji różnych grup społecznych i rozwój społeczności. Doceniajmy to prawo do działania i korzystajmy z niego dla dobra  społeczności lokalnych. Prezes ARFP podkreślił, że dzięki społecznikom, lokalnym organizacjom i lokalnym partnerstwom społeczności mobilizują mieszkańców do rozwiązywania różnych problemów: takich, które pojawiają się niespodziewanie - jak klęski żywiołowe: powodzie, susze - ale i takich, jak brak integracji społecznej, niski poziom zaufania, wykluczenie społeczne czy brak perspektyw na rozwój pasji i zainteresowań mieszkańców.

 


Moja dusza jest związana ze społeczeństwem obywatelskim

Gościem specjalnym wydarzenia był dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, który podziękował organizatorom i uczestnikom spotkania, za dostrzeganie potencjału obywatelskiego, wspieranie demokrację i kapitału społecznego i zaproszenie na uroczystość, która jest dla niego szczególnie ważna, bo, jak sam mówił: uważam się za osobę pochodzącą ze społeczeństwa obywatelskiego. Jestem urzędnikiem państwowym, ale dusza jest cały czas związana ze społeczeństwem obywatelskim. Wiem, co to znaczy działalność na rzecz lokalnej społeczności, zmaganie się z administracją,  biurokracją, problemami mentalnymi osób, które nie chcą zrozumieć, dlaczego społecznikom na czymś zależy, dlaczego chcielibyśmy cos zmienić w naszym otoczeniu i jak to jest ważne dla nas samych, żebyśmy mogli się realizować, rozwijać, podejmować różne inicjatywy i zmieniać otaczająca rzeczywistość.

 


Rzecznik Praw Obywatelskich zaznaczył, że został wybrany na swoje stanowisko dzięki wsparciu organizacji pozarządowych: Jest to moje wielkie zobowiązanie w stosunku do społeczeństwa obywatelskiego, zobowiązanie, które już staram się realizować na ile czas pozwala poprzez prace w komisjach ekspertów, które w moim biurze funkcjonują, tj. Rada Społeczna, konsultacje itp.. Rzecznik podkreślił, że w tym roku zostały przyjęte trzy ustawy, które są kluczowe dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - nowe prawo o stowarzyszeniach, nowe prawo o zgromadzeniach, oraz nowa ustawa o petycjach.


Społecznik Roku 2015

Konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2015” tygodnika Newsweek Polska jest kontynuacją idei podjętej przez Fundację „POMOC SPOŁECZNA SOS” w 1997 roku. Zapoczątkował ją Jacek Kuroń, w odpowiedzi na prośbę Wisławy Szymborskiej o pomoc w podzieleniu się ze społeczeństwem pieniędzmi z literackiej Nagrody Nobla. Celem konkursu jest pokazywanie aktywności osób i stojących za nimi organizacji w zmaganiu się z różnymi społecznymi problemami, nagłaśnianie przykładów obywatelskich postaw i brania spraw we własne ręce, bez oglądania się na pomoc instytucjonalną.

 


Wręczając nagrody dwóm laureatom – Piotrowi Pawłowskiemu i ks. Andrzejowi Augustyńskiemu - Redaktor Naczelny tygodnika Newsweek Polska, Tomasz Lis powiedział: to, co Państwo robią, ma najgłębszy sens (…) Nikt z Was nie walczy o laury, statuetki dyplomy, tylko dlatego, że taka jest potrzeba serca, aby zmienić kawałek Polski wokół siebie. Tomasz Lis zauważył, że laureaci i wyróżnieni mają dwa punkty wspólne. Po pierwsze to, że trzeba pomagać wszystkim, którzy tego potrzebują. Po drugie, że nieszczęście, którego doświadczyli, a które dało im motywację do skoncentrowania się na byciu solidarnym wobec tych, którzy tej siły i determinacji do nie poddawania się nie mają.

 


Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja, otrzymał nagrodę za swoją walkę o świat bez barier w obszarze architektonicznym, cyfrowym oraz społecznym, w tym także zapewnienie każdej osobie niepełnosprawnej możliwości głosowania w wyborach powszechnych. Kapituła doceniła jego wieloletnie, skuteczne promowanie dostępności serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych, zgodnych ze światowymi standardami, nieustanne działania na rzecz zmiany przepisów prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami w Polsce, szczególnie tych, które umożliwiają zatrudnienie i rozwój zawodowy.

 


Nagrodę ex-aequo otrzymał Ksiądz Andrzej Augustyński, założyciel, Przewodniczący Zarządu i Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Siemacha oraz założyciel i Prezes Fundacji Demos. Wśród jego zasług jest stworzenie trwałego systemu wsparcia rozwoju młodzieży dzięki prowadzeniu sieci innowacyjnych placówek na terenie całego kraju oraz systemowe działanie, w którym starannie łączy wychowanie, sport i terapię, zapewnia młodym ludziom wielowymiarowy rozwój i zwiększa ich szanse na pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.


W konkursie „Społecznik Roku 2015” wyróżniono Martynę Kaczmarek, założycielkę i prezesa Fundacji Dzień dla Życia, Jacka Gaworskiego, szermierza, założyciela Fundacji na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe – Pomóż Walczyć o Życie oraz Władysława Ornowskiego, założyciel i prezes Fundacji Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan Władek”.


Nagrodę główną i wyróżnienia wręczyli: Tomasz Lis, Redaktor Naczelny tygodnika Newsweek Polska, Ambasador Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (będącej partnerem głównym) i Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce (będącej partnerem merytorycznym). Więcej informacji o nagrodzonych i wyróżnionych w najnowszym numerze tygodnika Newsweek Polska i na www.spolecznikroku.newsweek.pl

Relacja na żywo na stronie tygodnika Newsweek.


Lokalne Partnerstwa PAFW – społecznicy łączą siły


Wydarzenie było również okazją do podsumowania efektów 4. edycji programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”. Dotychczas zawiązało się 30 partnerstw, które swoim zasięgiem obejmują 73 gminy i prowadzą działania z zaangażowaniem ponad 400 partnerów. W czasie Festiwalu nagrodzono najefektywniejsze partnerstwa spośród tych, które brały udział w 4. edycji Programu. Nagrodę - wyjazd studyjny do Wielkiej Brytanii - otrzymały organizacje instytucje i społecznicy zaangażowani w budowanie partnerstw: "Otwarci na różnorodność" i "Powiat Dębicki Wolontariatem Malowany"

 W czasie Festiwalu nastąpiła kulminacja całorocznych obchodów 15-lecia programu. „Działaj Lokalnie” jest realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, a jego cel, to aktywizowanie lokalnych społeczności poprzez wspieranie projektów inicjujących współpracę mieszkańców wokół ważnych dla nich spraw. Wspólnym mianownikiem dofinansowanych projektów jest lokalna aktywność, dzięki której mieszkańcy nabywają nowe umiejętności, uczą się lepiej samoorganizować oraz reagować na nowe problemy  – mówił Paweł Łukasiak, Prezes ARF w Polsce. Festiwal Aktywności Społecznej był okazją do wyróżnienia Ośrodków Działaj Lokalnie certyfikatami spełnienia najwyższych standardów. Wśród nich były:

 

 

 

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej 
Darłowskie Centrum Wolontariatu
LGD Dolina Stobrawy
Fundacja Pokolenia
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”
Stowarzyszenie Kaczawskie
Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”
Fundacja Bieszczadzka
Stowarzyszenie Europa i MyW czasie Festiwalu nagrodzono laureatów w konkursie „Opowiedz…” adresowanym do realizatorów dofinansowanych projektów. Nagrody finansowe otrzymali:

 

 

Strefa Kultury Młodzieżowej
Stowarzyszenie „Razem dla Kotulina”
Grupa nieformalna „Młodzi dla Młodych”
Fabryka Prądu
Stowarzyszenie Działań Lokalnych SpichlerzGalę poprowadziła Agnieszka Cegielska.

Więcej informacji:

www.dzialajlokalnie.pl
www.lokalnepartnerstwa.org.pl
www.spolecznikroku.newsweek.pl 

 

Partnerzy

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się