News

Blisko 25 lat od odrodzenia sektora pozarządowego w Polsce, zarejestrowano już około 80 tysięcy fundacji i stowarzyszeń. Znaczne rozwarstwienie powoduje, że mimo upływu lat i zdobywania coraz większej wiedzy i praktyki, organizacje nadal mało wiedzą na temat skutecznego budowania kapitału i zarządzania pieniędzmi. Dlatego też projekt „Dobrze inwestuj w dobro!”, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, doczekał się drugiej edycji. Organizatorzy chcą przez najbliższe pół roku przekonywać, że bezpieczeństwo, stabilność i profesjonalizacja to trzy filary, bez których organizacja pozarządowa nie ma szans na przetrwanie. 

 

Z badań CBOS przeprowadzonych w ramach pierwszej edycji projektu jednoznacznie wynika, że pośród organizacji pozarządowych istnieje ogromna potrzeba realizacji projektu z zakresu edukacji ekonomicznej. Jednak blisko 2/3 z nich określa swój dostęp do ekspertów, narzędzi i wiedzy z zakresu inwestycji finansowych, jako niewystarczający. Dlatego też od czerwca do października Lokalni Trenerzy poprowadzą warsztaty w 10 regionach w Polsce. Dotyczyć one będą przede wszystkim budżetowania projektów, rachunkowości i sprawozdawczości, budowania funduszy wieczystych i zarządzania nimi, analizowania ofert instytucji finansowych. Jak mówi Paweł Łukasiak z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: chcemy, aby organizacje pozarządowe stały się bardziej stabilnymi, profesjonalnymi podmiotami, które w sposób racjonalny i bezpieczny zarządzają swoimi finansami, potrafią efektywnie pozyskiwać środki finansowe na swoją działalność. I dodaje: Zważywszy na dramatycznie mały poziom zaufania społecznego, zależy nam szczególnie, aby rzetelnie sporządzały sprawozdania finansowe oraz potrafiły wykorzystywać system finansowo-księgowy do zarządzania projektami i organizacją.

 

Trzy filary

Doświadczenia poprzedniej edycji projektu „Dobrze inwestuj w dobro!” pozwoliły Akademii Rozwoju Filantropii oraz Narodowemu Bankowi Polskiemu stworzyć trzy filary, bez których nie przetrwa żadna organizacja pozarządowa. Pierwszym z nich jest bezpieczeństwo, rozumiane m.in. jako unikanie ryzyka związanego z zawieraniem umów finansowych, unikanie wysoko oprocentowanych i  krótkoterminowych pożyczek oraz usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa. Stabilność to racjonalne gospodarowanie finansami i budowanie rezerw finansowych, poznanie przez przedstawicieli organizacji pozarządowych dobrych praktyk zarządzania finansami, wpływających na ich stabilność. Jedną z takich praktyk jest  zarządzanie funduszami wieczystymi. Z kolei profesjonalizację może zapewnić dobrze utrwalona wiedza na temat systemu finansowo-księgowego, sprawozdawczości, obowiązków wobec administracji publicznej oraz zasad współpracy z innymi podmiotami, m.in. z instytucjami finansowymi. Jak mówi Tomasz Schimanek z ARFP, jeden z ekspertów projektu: Dzięki tym trzem filarom, jakość działań realizowanych przez organizacje będzie wyższa, a współpraca z potencjalnymi partnerami, takimi jak samorządy lokalne oraz instytucje grantodawcze będzie bardziej profesjonalna i owocna. Kolejne działania z zakresu edukacji ekonomicznej skierowane do organizacji pozarządowych znacząco wpłyną na kondycję III sektora, a w konsekwencji na dalszy rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

 

Warsztaty z dobrego i mądrego zarządzania finansami – kto, dla kogo, gdzie i kiedy

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza przede wszystkim pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych na warsztaty racjonalnego zarządzania finansami, które odbędą się w różnych regionach Polski.  Mile widziani będą także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz lokalni liderzy i społecznicy. Spotkania poprowadzą Lokalni Trenerzy na terenie województw mazowieckiego, pomorskiego, lubelskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Szczegółowe terminy i lokalizacje warsztatów będą pojawiać się na stronie www.funduszewieczyste.pl w zakładce Inwestuj w dobro!

 

Projekt "Dobrze inwestuj w dobro! II edycja. Racjonalne zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych"  jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Partnerem wspierającym projekt jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na organizację konferencji dla przedstawicieli instytucji rządowych, organizacji samorządowych
i samorządów z całej Polski w ramach projektu "Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali
i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie", wraz z zapewnieniem noclegu uczestnikom konferencji.

 

W związku z realizacją projektu "Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce poszukuje wykonawcy usługi polegającej na organizacji konferencji podsumowującej realizację projektu.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Celem projektu jest upowszechnienie regrantingu – mechanizmu, umożliwiającego  samorządom zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom zewnętrznym, np. organizacjom pozarządowym.
W ramach projektu wypracowany został modelowy mechanizm regrantingu, który upowszechniany będzie w całej Polsce. Modelowy mechanizm regrantingu opisany został w podręczniku
pt. „Podręcznik regrantingu, czyli jak wdrażać mechanizm regrantingu w samorządach gminnych
i powiatowych”. Liderem Projektu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, a partnerami: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego, Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, Starostwo Powiatowe w Nidzicy oraz Miasto Biłgoraj.

 

ZAMAWIAJACY:

Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

ul. Marszałkowska 6/6

00-590 Warszawa

Tel. 022 622 01 22

 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

 

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

1.       Przedmiot zamówienia:

Zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji dla 90 osób – przedstawicieli instytucji rządowych, organizacji samorządowych i samorządów.

 

2.       Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV:

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

 

3.       Szczegółowy opis zadań:

 

Konferencja odbędzie się w pierwszej połowie listopada 2014 roku w Warszawie. Dokładny termin Zamawiający wskaże przed podpisaniem umowy z Wykonawcą. Konferencja będzie trwała maksymalnie 8 godzin zegarowych, wliczając w to recepcję uczestników i lunch. Zamawiający zapewnia rekrutację uczestników na spotkania oraz program merytoryczny i moderację konferencji.

Zadaniem wykonawcy jest zapewnienie na konferencji:

a.       Miejsca, w którym odbędzie się konferencja przystosowanego do swobodnego pomieszczenia co najmniej 90 osób, położonego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy lub w innych jego dzielnicach, ale umożliwiającego dotarcie z okolic Placu Defilad w ciągu 30 minut komunikacją miejską.  Miejsce powinno odznaczać się wysoką estetyką i zapewniać uczestnikom konferencji dodatkowe atrakcje turystyczne.

§  Na miejscu powinny być dostępne dla uczestników konferencji:

Ÿ  jedna sala konferencyjna duża dla 90 osób,

Ÿ  trzy mniejsze sale konferencyjne, każda dla 40 osób,

Ÿ  foyer i szatnia wraz z jej obsługą.

§  Każda z sal powinna:

Ÿ  umożliwiać swobodne przeprowadzenie spotkań w różnych ustawieniach stołów: podkowa – kinowy – kawiarniany,

Ÿ  posiadać ogrzewanie i klimatyzację, których użytkowanie nie powoduje hałasu mogącego zakłócić komfort uczestników konferencji,

Ÿ  posiadać sprzęt komputerowy przystosowany do wyświetlania filmu w wersji HD,

Ÿ  posiadać projektor multimedialny wraz z nagłośnieniem przystosowany do wyświetlania filmu w wersji HD,

Ÿ  posiadać ekran podłączony do sprzętu komputerowego oraz rzutnika multimedialnego do wyświetlania filmu w wersji HD,

Ÿ  posiadać stół dla prelegentów, przy czym na dużej sali stół powinien być przeznaczony dla 10 osób, w małych salach dla 5 osób, którym swobodnie zmieści się 5 osób,

Ÿ  posiadać mikrofony bezprzewodowe wraz z nagłośnieniem, dla dużej sali minimum 3 mikrofony, dla każdej małej sali co najmniej 2,

Ÿ  posiadać flipchart wraz z kartami i mazakami,

Ÿ  posiadać stoły i miękkie krzesła.

§  Wyżej wymieniony sprzęt powinien być sprawny i stanowić stały element wyposażenia sal.

§  Sale nie mogą posiadać elementów wnętrza lub wyposażenia, które utrudniać będą odbiór konferencji przez jej uczestników.

§  Foyer powinno umożliwić organizację przerw kawowych i lunchu (szwedzki stół) dla uczestników konferencji. Jeżeli nie jest to możliwe, to wykonawca zapewni inną salę, w której będą mogły odbyć się przerwy kawowe i lunch.

§  W miejscu konferencji powinien być dostępny parking z co najmniej 30 miejscami parkingowymi dla uczestników konferencji.

§  Miejsce konferencji powinno być dostępne dla organizatorów w dniu konferencji od godziny 8:00 do godziny 17:00.

b.      organizacyjno-technicznej obsługi sal,

c.       stołu recepcyjnego we foyer, przy którym swobodnie zmieszczą się 3 osoby.

d.      cateringu dla 90 osób, w którego skład wejdą:

§  dwie przerwy kawowe: dostępny dla gości ekspres kawowy, herbata, woda, soki, owoce, tartinki, ciasteczka, dostępne dla uczestników w sali lub przy wejściu do niej w godzinach,

§  lunch: dania gorące: zupa + II danie, deser, dostępny dla uczestników w godzinach,

§  obsługa kelnerska,

§  zastawa stołowa i sztućce inne niż papierowe i plastikowe,

§  stoliki koktajlowe lub stoły lunchowe.

e.      noclegu dla uczestników konferencji w hotelu co najmniej trzygwiazdkowym, w pokojach jedno- lub dwuosobowych ze śniadaniem, w odległości pozwalającej na przejazd komunikacją miejską do/z miejsca konferencji w ciągu nie więcej niż 20 minut. Zamawiający dostarczy Wykonawcy listę nazwisk gości do celu zakwaterowania w hotelu.

 

4.       Warunki realizacji zamówienia:

a.       Zamawiający dostarczy Wykonawcy agendę spotkania we wspólnie uzgodnionym terminie.

b.      Wykonawca zobowiązany jest konsultować z Zamawiającym szczegóły realizacji usługi, m.in. menu. Usługa może zostać zrealizowana tylko po uprzedniej akceptacji szczegółowych założeń realizacji usługi przez Zamawiającego.

c.       Osoby realizujące zamówienie zobowiązane są do rzetelnej i terminowej jego realizacji.

 

5.       Wymagania dotyczące Wykonawcy:

a.       Realizacja co najmniej trzech konferencji dla liczby osób większej niż 70.

b.      Dysponowanie zasobami zapewniającymi realizację zamówienia.

 

6.       Kryteria wyboru oferty: cena

a.       Dodatkowe atrakcje turystyczne miejsca konferencji (25%)

b.      Realizacja podobnych zamówień (25%)

c.       Cena (50%)

 

7.       Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

8.       Informacje dotyczące składania ofert:

§  Wykonawca składa Zamawiającemu:

- oświadczenie, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania,

- ofertę Wykonawcy (Załącznik nr 2 do zapytania) wraz ze zdjęciami proponowanych miejsc,

- opis dodatkowych atrakcji turystycznych (Załącznik 3),

-  wykaz wykonanych usług/produktów (Załącznik nr 4 do zapytania),

 

§  Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy przesłać e-mailem najpóźniej do dnia 3 września 2014 roku, do godziny 12:00, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

§  Osobą odpowiedzialną za zapytanie po stronie Zamawiającego jest Marzena Kacprowicz, tel.: 22 622 01 22, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

POBIERZ OFERTĘ I ZAŁACZNIKI

 

Bibliotekarki z całej Polski mogą ubiegać się o dwa stypendia w wysokości 5000 zł. Dzięki swojej aktywności mają szansę wygrać pieniądze na spełnienie marzeń związanych z rozwojem osobistym. Stypendium zostanie wręczone podczas V Kongresu Bibliotek Publicznych 20 października w Warszawie. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na zgłoszenia do 31 lipca.

 

W tegorocznej edycji bibliotekarki mogą ubiegać się o stypendium w dwóch kategoriach konkursowych: placówka biblioteczna jednoosobowa oraz placówka biblioteczna wieloosobowa. Wysokość rocznego stypendium w każdej z dwóch kategorii wynosi 5 000 zł. Stypendia są finansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz funduszu wieczystego im. Olgi Rok, utworzonego w 2012 roku z inicjatywy wnuczki Olgi Rok – Ani, która w ten sposób chciała upamiętnić życie i pracę swojej babci – bibliotekarki. Celem konkursu jest przede wszystkim wsparcie rozwoju osobistego bibliotekarek oraz zebranie i docenienie historii kobiet, które, jak mówi  Ania Rok: potrafią mobilizować siebie i innych do poszukiwania nowych rozwiązań i odważnie zmieniają swoje społeczności, mimo nie zawsze łatwych warunków. 

 

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Kapituła Konkursu na podstawie wniosków składanych przez kandydatki, które opisują swoje doświadczenia zawodowe i osobiste. Przy ocenie zgłoszeń kapituła bierze pod uwagę to, w jakim stopniu działalność kandydatki może być inspiracją dla innych kobiet, zwłaszcza pochodzących z małych miejscowości, a także całokształt doświadczeń życiowych kandydatek, zaangażowanie w działalność biblioteki oraz nowatorskie metody współpracy z osobami korzystającymi z biblioteki i partnerami lokalnymi. W skład Kapituły wchodzą – oprócz Ani Rok - przedstawicielki i przedstawiciele bibliotek, organizacji pozarządowych, świata literatury i mediów m.in. Sylwia Chutnik – pisarka i felietonistka, działaczka społeczna, prezeska Fundacji MaMa, Teresa Ogrodzińska – działaczka organizacji pozarządowych, prezeska Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, Anna Orlikowska – laureatka II edycji Konkursu im. Olgi Rok, dyrektorka Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach, Rafał Kramza - prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Paweł Łukasiak - prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

W 2012 roku stypendium im. Olgi Rok otrzymała Urszula Kopeć-Zaborniak z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie na Podkarpaciu. W roku 2013 laureatką została Anna Orlikowska – dyrektorka Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach. Jak sama mówi, nagroda dla niej, to niezwykła, kolejna przygoda w życiu i szansa na dalszy rozwój. Pytana na co przeznaczyła nagrodę, odpowiedziała: Kupiłam sobie tablet, który zabieram na wyjazdy, szkolenia i warsztaty. Zastępuje mi on laptop, który niestety był cięższy i zabierał więcej miejsca. Tablet nie tylko ułatwia mi bezpośredni kontakt z pracą, mogę wysyłać maile, ale również zastępuje mi aparat fotograficzny. Mogę na bieżąco wysyłać informacje na stronę, publikować wydarzenia na stronie na facebooku czy stronie biblioteki. Zaczęłam ponownie szlifować język angielski. Przeszłam test kwalifikacyjny i wykupiłam sobie kurs e-learningowy „Angielski dla bibliotekarzy” prowadzony przez specjalistów z biblioteki w Toruniu. Dzięki temu poszerzam specjalistyczne słownictwo o terminologię z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej w języku angielskim. Na pytanie o konkretny przykład tego, jak nagroda wpłynęła na życie Pani Anny, odpowiedziała: Dzięki temu, że postanowiłam się uczyć języków po raz pierwszy przeprowadziłam rozmowę telefoniczną z menadżerem zespołu z Nigerii. Uczestnicy zespołu chcieli uczestniczyć w Naszym Festiwalu Folkloru w Brusach „Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata”. Proszę mi wierzyć, to dla mnie było duże osiągnięcie, bardzo duże! Jestem z siebie dumna.

 

Bibliotekarki mogą przesyłać zgłoszenia do 31 lipca na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W formularzu mają opisać między innymi:

 aktualne miejsce pracy i wykonywane obowiązki,

 potrzeby osób korzystających z biblioteki i sposoby, w jaki biblioteka do nich dociera,

 jeden projekt biblioteki będący szczególnym powodem do dumy, 

 najważniejsze doświadczenie związane z pracą w bibliotece,

 rozwój swojej biblioteki w perspektywie 10 lat,

 współpracę z członkami lokalnej społeczności.

 

Do zgłoszenia mogą dołączyć list polecający np. od osoby korzystającej z biblioteki, innej bibliotekarki lub przedstawiciela samorządu czy innej lokalnej instytucji, artykuły prasowe potwierdzające osiągnięcia, a także zdjęcia ilustrujące prowadzone projekty. 

 

 

Operatorem Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, promująca ideę funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych w ramach kampanii „Jesteśmy dziś, jutro, zawsze”. Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego prowadząca Program Rozwoju Bibliotek skierowany do placówek bibliotecznych w małych miejscowościach. Partnerem wspierającym jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

 

Kim była Olga Rok? Jak działa fundusz Jej imienia? Jak można go wesprzeć? Dalsze informacje na stronie: projektbabcia.pl

 

Sylwetki zeszłorocznych laureatek oraz raport z II edycji na stronie funduszewieczyste.pl

 

O funduszu Olgi Rok w Tygodniku „POLITYKA”

 

 

 

 

 

 

Znasz osoby, które aktywnie i skutecznie działają na rzecz innych, na rzecz zmian w społeczności lokalnej lub środowisku? Zgłoś je do szóstej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika Newsweek Polska! Zgłoszenia są przyjmowane do 30  sierpnia 2014 roku.

 

      

 

Konkurs jest kontynuacją idei podjętej przez Fundację "POMOC SPOŁECZNA SOS" w 1997 roku. Zapoczątkował ją Jacek Kuroń, w odpowiedzi na prośbę Wisławy Szymborskiej o pomoc w podzieleniu się ze społeczeństwem pieniędzmi z literackiej Nagrody Nobla. Jego celem jest pokazywanie aktywności osób i stojących za nimi organizacji w zmaganiu się z różnymi społecznymi problemami, nagłaśnianie przykładów obywatelskich postaw i brania spraw we własne ręce, bez oglądania się na pomoc instytucjonalną.

 

Kandydatów do tytułu Społecznika Roku tygodnika „Newsweek Polska” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje, członkowie Kapituły Konkursu oraz osoby fizyczne (pod warunkiem podania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji).

 

Wniosek zgłoszeniowy wraz z regulaminem można pobrać poniżej oraz na stronie www.spolecznikroku.newsweek.pl. Wnioski z nominacjami można przesyłać do 30.08.2014 r. (włącznie) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2014 r. Sylwetka i działalność laureata zostaną zaprezentowane w artykule na łamach tygodnika Newsweek Polska.

 

Wyboru laureata dokonuje Kapituła w składzie: Tomasz Lis, Redaktor Naczelny tygodnika „Newsweek Polska”, Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Bożena Walter, Prezes Fundacji TVN „Nie jesteś sam”, Przemysław Radwan-Röhrenschef, Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Szkoła Liderów, Jan Kuroń, mistrz kuchni, wnuk Jacka Kuronia, Michał Rusinek, wykładowca, tłumacz, pisarz, były sekretarz Wisławy Szymborskiej, Renata Kim, szefowa działu Społeczeństwo tygodnika „Newsweek Polska”.

 

Tytułem „Społecznika Roku” uhonorowani zostali dotychczas:

 Barbara i Krzysztof Margolowie - zmieniają życie mieszkańców Nidzicy poprzez liczne działania własne oraz organizacji, którymi na co dzień kierują. Ożywiają region m.in. poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i organizację programów stypendialnych.

 Wiesława Kowalska stworzyła od podstaw program stypendialny „Mecenat”. Aktywizuje młodzież, angażuje się  w działania promujące demokrację lokalną i monitoring władz samorządowych.

 Dorota Hedwig, matka dzieci chorych na mukowiscydozę, od wielu lat działa na rzecz dotkniętych tą chorobą. Walczy o poprawę warunków na oddziałach, refundację leków, dostęp do przeszczepów płuc. Dzięki jej zaangażowaniu NFZ zaczęło refundować przeszczepy płuc za granicą, a obecnie wykonuje się je także w Polsce.

 Ks. Jacek Stryczek stworzył unikatową formułę pomocy, która zarządzana lokalnie, poprzez akcje Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości, swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę. To działanie na masową skalę, w którym jednak zachowana jest zasada, że zawsze pomaga się konkretnemu człowiekowi.

 Aneta Obcowska - bezinteresownie pomaga osobom bezdomnym poprzez zapewnienie im dostępu do bezpłatnej opieki medycznej i terapii, skutecznie walczy z poważnym problemem społecznym, jakim jest bezdomność oraz angażuje studentów medycyny, lekarzy i wiele innych osób we wspólne działania na rzecz potrzebujących. 

 

 Do pobrania:

Regulamin Konkursu

Wniosek zgłoszeniowy

 

Partnerem Głównym Konkursu o tytuł Społecznika Roku” Tygodnika „Newsweek Polska” jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a Partnerem Merytorycznym Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

 

 

 

 

Przyjaciele  Aliny Brodzkiej-Wald  zapraszają 16 czerwca do Pałacu Staszica na wyjątkowy wieczór imieninowy, w czasie którego Magdalena Tulli zaprezentuje fragment swojej nowej prozy. Poznamy również laureatów II edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald na najlepszą pracę doktorską z dziedziny humanistyki, poświęconą współczesności. Imieniny Inki poprowadzi jeden z jej doktorantów, eseista, scenarzysta i krytyk filmowy - Michał Komar.

 

Zwycięska pracę doktorską wybierała Kapituła Konkursu, w skład której weszli  przedstawiciele środowiska humanistycznego związani z Instytutem Badań Literackich PAN - prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska, prof. dr hab. Grażyna Borkowska,  prof. dr hab. Marek Zaleski,  dr hab.  Jan Kordys, prof. IBL PAN,  dr Tomasz Żukowski. Kapituła wybrała najlepsze prace spośród  53 zgłoszonych w II edycji. Nagrody zostaną sfinansowane z Funduszu Wieczystego ustanowionego przez grono najbliższych przyjaciół Inki Brodzkiej-Wald. 

 

Imieniny Inki będą również okazją do spotkania z Magdaleną Tulli, laureatką Nagrody im. Kościelskich, trzykrotnie nominowaną do nagrody NIKE. Pisarka zaprezentuje fragment nowej prozy.

 

Przypomnijmy: Profesor Alina Brodzka-Wald  kierowała Pracownią Literatury XX (a potem  także XXI) wieku w IBL PAN oraz zespołem redakcyjnym „Słownika Literatury XX wieku”, stanowiącego jedyne w swoim rodzaju źródło wiedzy o tym okresie polskiej literatury. Od 1970 r. była członkiem, a potem przez dziesiątki lat wiceprzewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy IBL, która promuje kulturę polską, odkrywa jej miłośników i zyskuje dla nich nowych opiekunów i przewodników. Była wybitną humanistką, obdarzała ludzi miłością i zaufaniem. Jak trafnie pisano po Jej śmierci, stanowiła rzadkie połączenie imponującej mądrości i niewiarygodnej życzliwości. 

 

Więcej informacji na: www.funduszwieczysty.pl  

 

 

 

 

Partnerzy

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się