News

Do 31 październikaa organizacje pozarządowe, firmy, menadżerowie gwiazd mogą zgłaszać Gwiazdy, które z nimi współpracują i poświęcają swój czas m.in. na udział w akcjach charytatywnych, zbiórkach pieniędzy na szczytne cele czy apelowanie do oddawania 1% na rzecz potrzebujących. Najbardziej zaangażowane społecznie polskie gwiazdy kina, teatru, telewizji oraz sportu maja szansę wygrać w jednej z pięciu kategorii tytuł „Gwiazdy Dobroczynności” oraz  5 tys. zł dla swojej organizacji. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz magazyn SHOW czekają na wnioski do 31 października.

 

Dobroczynne Gwiazdy to ludzie, którzy wykorzystują swoją popularność, aby pomagać potrzebującym. Ich postawa i dobre serce są najpiękniejszym przykładem tego, że wystarczy odrobina dobrej woli, czasu i zainteresowania, aby zmienić czyjeś życie. Są wzorem, który trzeba szeroko pokazywać, bo może być impulsem do działania dla wszystkich Polaków – mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, organizatora plebiscytu.

 

   

 

„Gwiazdy Dobroczynności” to największa kampania medialna promująca działania społeczne i jedyny w Polsce plebiscyt publiczności mający na celu promocję zaangażowania społecznego Gwiazd. To również szansa dla organizacji społecznych, które współpracują z gwiazdami. Cały dochód z Plebiscytu przekazywany jest na Fundusz Gwiazd Dobroczynności, który wspiera organizacje charytatywne w Polsce.

 

- Pięć edycji Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności” pokazuje jak wielką moc w promowaniu dobroczynności mają osoby publicznie znane. Z roku na rok obserwujemy olbrzymią zmianę w podejściu do społecznego zaangażowania gwiazd. Nie tylko udzielają one swojego wizerunku, ale świadomie i długotrwale poświęcają się działaniom charytatywnym. Są wolontariuszami, sami tworzą fundacje i prowadzą je z dużym zaangażowaniem. Gwiazdy coraz częściej i śmielej mówią o swojej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ich postawa jest inspiracją do działań prospołecznych wielu Polaków. Takie zaangażowanie należy pokazywać i nagradzać aby udowodnić, że odrobina dobrej woli naprawdę odmienia czyjeś życie- dodaje Paweł Łukasiak.

 

 

Tytuł „Gwiazdy Dobroczynności” przyznawany jest w 5 kategoriach: Wolontariusz (E-Wolontariusz), Własna działalność społeczna, Twarz kampanii społecznej, Darczyńca organizacji społecznej, Strategiczna współpraca z organizacją.

 

Zgłoszenia do Plebiscytu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, firmy, menadżerowie gwiazd oraz same gwiazdy. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Plebiscytu wskaże do 25 najlepszych kandydatur, spośród których w drodze otwartego głosowania na stronie www.gwiazdydobroczynnosci.pl zostaną wyłonieni Laureaci.

 

Organizacja wskazana przez gwiazdę, która zdobyła najwięcej głosów internautów w swojej kategorii (Wolontariusz, Darczyńca organizacji społecznej, Twarz kampanii społecznej, Strategiczna współpraca z organizacją, Własna działalność społeczna) otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 5.000 zł.

 

Kapituła może przyznać również Honorową Gwiazdę Dobroczynności dla Kandydata, którego działalność społeczna zasługuje na specjalne uznanie.

 

Wnioski zgłoszeniowe przyjmowane będą od 9 września do 31 października 2013 r. Szczegółowe informacje, dokumenty zgłoszeniowe oraz regulamin Plebiscytu dostępne będą na stronie www.gwiazdydobroczynnosci.pl. Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi na łamach dwutygodnika SHOW w lutym 2014 r.

 

 

Koalicja „Dojrz@łość w sieci” oraz Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych ogłaszają II edycję konkursu „Dobre praktyki. Dojrz@łość w sieci”. Celem konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki” jest stymulowanie działań edukacyjnych poprzez zebranie, przedstawienie i promocję wzorcowych działań edukacji cyfrowej mających charakter międzypokoleniowy ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50-tym roku życia.


Adresatami konkursu są organizacje, instytucje i firmy, które podejmują różnorodne działania na rzecz edukacji cyfrowej dojrzałych Polaków. Poprzez konkurs Koalicja „Dojrz@łość w sieci” oraz Porozumienie chcą popularyzować inicjatywy zmierzające do zmniejszenia poziomu wykluczenia cyfrowego, zwłaszcza w grupie szczególnie na to narażonej, jaką są seniorzy. Konkurs ma się przyczynić do kontynuacji realizowanych inicjatyw a także do inspirowania innych podmiotów do korzystania z najlepszych, skutecznych rozwiązań.


Do konkursu można zgłaszać działania z zakresu edukacji cyfrowej mające charakter międzypokoleniowy, które mogą mieć zarówno charakter cykliczny, długofalowy (np. autorski kurs internetowy), jak również akcyjny, jednorazowy (np. spotkanie zorganizowane w ramach „Tygodnia z Internetem 2013”). Poza prezentacją działania należy również pokazać jego wymiar indywidualny, czyli przykład konkretnej osoby, która skorzystała  z uczestnictwa w danym przedsięwzięciu (należy opisać , jak udział w akcji wpłynął na życie tej osoby).


Cyfryzacja jest wielką szansą Polaków. Świat cyfrowy rozwija się niezwykle dynamicznie i daje jego użytkownikom coraz większe możliwości, zaś umiejętność posługiwania się technologiami cyfrowymi stają się koniecznością. Nie możemy więc dopuścić do tego żeby duże grupy społeczne pozostały poza możliwościami jakie oferuje Internet i nowe technologie. Korzyści płynące z rozwoju społeczeństwa cyfrowego powinny być dostępne dla wszystkich obywateli. Dlatego tak ważne są działania mające na celu przełamywanie barier mentalnych i psychologicznych starszych osób, a także tych wynikających z braku podstawowych kompetencji cyfrowych. Z uwagi na skalę wyzwania niezwykle istotne jest również gromadzenie informacji i propagowanie dobrych praktyk dotyczących sposobów aktywizowania oraz edukowania starszych osób w zakresie korzystania z technologii cyfrowych.  - powiedział minister Michał Boni, który zasiada w kapitule konkursu.


Działania zgłaszane do konkursu nie muszą się ograniczać wyłącznie do Internetu, ale powinny dotyczyć wykorzystania nowych technologii np. możliwości aparatów fotograficznych czy telefonów komórkowych wykorzystywane w połączeniu z komputerem. Przewidziano dwie kategorie konkursowe: edukacja cyfrowa 50+ i działania zwiększające kompetencje cyfrowe o wymiarze międzypokoleniowym.


Dla większości osób uczących się lub aktywnych zawodowo korzystanie z Internetu jest czymś naturalnym. Powinniśmy mieć świadomość, że jest w Polsce liczna grupa osób, w większości w wieku starszym, która nie miała wcześniej możliwości przekonania się o jego użyteczności. Dotarcie do nich, pokazanie im możliwości i konkretnych korzyści, jakie daje Internet, nie jest wcale proste. Dlatego bardzo ważna jest wymiana doświadczeń w osiąganiu tego celu. Nic tak nie przemawia do wyobraźni, jak dobry przykład. Warto zatem wyławiać skuteczne formy dotarcia do osób wykluczonych cyfrowo, warto z nich korzystać i je rozwijać.” – powiedział Włodzimierz Marciński, Lider Cyfryzacji w Polsce, inicjator powołania Szerokiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Polsce.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie firma audytorska Deloitte, która jest partnerem Koalicji „Dojrz@łość w sieci”.


Konkurs będzie miał następujący przebieg:
- od 21 sierpnia do 30 września br. wnioski w formie opisów będą zgłaszane za pośrednictwem aplikacji na stronie internetowej Koalicji;
- w październiku br. Kapituła Konkursu, złożona z przedstawicieli różnych sektorów – administracji, biznesu, organizacji pozarządowych, mediów – dokona oceny wniosków typując zwycięzców oraz grupę wniosków, która będzie poddana głosowaniu Internautów, w celu wyłonienia laureata nagrody publiczności. Kryteria oceny dla Kapituły będą zarówno kierunkowe, jak i jakościowe – chodzi o identyfikację najciekawszych przykładów, możliwie prostych rozwiązań o dużych możliwościach adaptacji i replikacji.
- wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14 października br.


Najciekawsze przykłady dobrych praktyk zgłoszonych do konkursu będą promowane przez Koalicję oraz Szerokie Porozumienie i zostaną opisane w publikacji zamieszczonej m.in. na stronach internetowych Koalicji
i Porozumienia.

Więcej na: www.dojrzaloscwsieci.pl oraz www.umiejetnoscicyfrowe.pl

 

1. 10 mln Polaków po 50 roku życia jest wykluczona cyfrowo. Źródło: Raport Otwarcia Koalicji „Dojrz@łość w sieci” „Między alienacją a adaptacją. Polacy 50+ wobec Internetu.”

 

 

 

 

Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji.

Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego ich rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji.

6 maja 2013 r. została ogłoszona kolejna edycja Programu Stypendialnego „Agrafka” wśród organizacji partnerskich. Nominacje kandydatów do stypendium można było przesłać do biura Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce do 29 lipca 2013 r.

Program cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony organizacji oraz kandydatów do stypendium. W tegorocznej edycji 21 lokalnych organizacji partnerskich Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce,  nadesłało 99 wniosków nominacyjnych.

19 sierpnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej. Zgodnie z Regulaminem Przyznawania Stypendium Programu Stypendialnego „Agrafka” spośród najwyżej ocenionych kandydatur w drodze głosowania i dyskusji Komisja postanowiła przyznać 12 stypendiów naukowo-socjalnych w wysokości 300,00 zł miesięcznie na rok szkolny/akademicki 2013/2014 osobom według poniższej listy.

Dziękujemy lokalnym organizacjom partnerskim za współpracę przy w tegorocznym naborze do Programu Stypendialnego „Agrafka”.
To dzięki aktywności nominatorów mamy możliwość poznać wielu zdolnych młodych ludzi i wybranym z nich przyznać roczne stypendium.

 

Znasz osoby, które aktywnie i skutecznie działają na rzecz innych, na rzecz zmian w społeczności lokalnej lub środowisku? Zgłoś je do piątej edycji konkursu o tytuł Społecznika Roku tygodnika Newsweek Polska! Zgłoszenia będą przyjmowane od 26 sierpnia do 22 września 2013 r.

 

Konkurs o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika Newsweek Polska ma na celu pokazywanie aktywności osób i stojących za nimi organizacji w zmaganiu się z różnymi społecznymi problemami, nagłaśnianie przykładów obywatelskich postaw i brania spraw we własne ręce, bez oglądania się na pomoc instytucjonalną. Konkurs adresowany jest do osób działających na rzecz dobra wspólnego w organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych przy organizacjach pozarządowych oraz w placówkach samorządu lokalnego.

 

Konkurs jest kontynuacją idei podjętej przez Fundację "POMOC SPOŁECZNA SOS" w 1997 roku. Zapoczątkował ją Jacek Kuroń, w odpowiedzi na prośbę Wisławy Szymborskiej o pomoc w podzieleniu się ze społeczeństwem pieniędzmi z literackiej Nagrody Nobla.

 

Kandydatów do tytułu Społecznika Roku tygodnika „Newsweek Polska” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje, członkowie Kapituły Konkursu oraz osoby fizyczne (pod warunkiem podania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji).

 

Wniosek zgłoszeniowy wraz z regulaminem jest do pobrania poniżej jak również na stronie www.spolecznikroku.newsweek.pl.

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Wnioski z nominacjami można przesyłać do 22.09.2013 r. (włącznie) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2013 r. Sylwetka i działalność laureata zostaną zaprezentowane w artykule na łamach tygodnika Newsweek Polska.

 

W Kapitule Konkursu zasiadają:

        Tomasz Lis, redaktor naczelny tygodnika „Newsweek Polska”

        Jerzy Koźmiński, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

        Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

        Bożena Walter, prezes Fundacji TVN „Nie jesteś sam”

        Przemysław Radwan-Röhrenschef, dyrektor generalny Stowarzyszenia Szkoła Liderów

        Jan Kuroń, mistrz kuchni, wnuk Jacka Kuronia,

        Michał Rusinek, wykładowca, tłumacz, pisarz, były sekretarz Wisławy Szymborskiej

        Renata Kim, szefowa działu Społeczeństwo tygodnika „Newsweek Polska”

 

W poprzednich czterech edycjach Konkursu tytułem „Społecznika Roku” uhonorowani zostali:

Barbara i Krzysztof Margolowie - zmieniają życie mieszkańców Nidzicy poprzez liczne działania własne oraz organizacji, którymi na co dzień kierują. Ożywiają region m.in. poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i organizację programów stypendialnych.

Wiesława Kowalska stworzyła od podstaw Program stypendialny Mecenat. Aktywizuje młodzież, angażuje się  w działania promujące demokrację lokalną i monitoring władz samorządowych.

Dorota Hedwig, matka dzieci chorych na mukowiscydozę od wielu lat działa na rzecz dotkniętych tą chorobą. Walczy o poprawę warunków na oddziałach, refundację leków, dostęp do przeszczepów płuc. Dzięki jej zaangażowaniu NFZ zaczęło refundować przeszczepy płuc za granicą, a obecnie wykonuje się je także w Polsce.

Ks. Jacek Stryczek stworzył unikatową formułę pomocy, która zarządzana lokalnie, poprzez akcje Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości, swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę. To działanie na masową skalę, w którym jednak zachowana jest zasada, że zawsze pomaga się konkretnemu człowiekowi.

 

Więcej o Konkursie  www.spolecznikroku.newsweek.pl

Każdy może pomóc w karierze młodym, utalentowanym sportowcom, zagrożonym wykluczeniem społecznym. Wystarczy wpłacić pieniądze na Fundusz Stypendialny Natalii Partyki - trzykrotnej mistrzyni paraolimpijskiej z Aten, Pekinu i Londynu – utworzony przy współpracy z Fundacją Dobra Sieć. Sportsmenka chce w ten sposób pomóc młodszym kolegom, którzy mają trudności z rozwojem kariery. Pierwsze stypendia zostaną przyznane już na jesieni.


W Polsce jest niewiele stypendiów wspierających młodych sportowców, borykających się trudnościami w rozwoju kariery. Stąd pomysł, aby zwrócić uwagę na osoby, które z powodu niepełnosprawności, ubóstwa, trudnej sytuacji rodzinnej nie stać na kontynuowanie kariery sportowej i poszerzyć ofertę pomocy dla nich. Jak podkreśla sama Natalia Partyka - W związku z tym, że w tenisa stołowego gram już dość długo, wiem, z czym wiąże się kariera sportowca. To mnóstwo przeszkód i wyrzeczeń. W czasie swojej kariery spotkałam wiele bardzo życzliwych mi osób, które w różny sposób mi pomagały.(…) Nadszedł taki moment, gdy chciałabym się zrewanżować.


Jak wesprzeć fundusz stypendialny Natalii Partyki


Obecnie trwa zbiórka publiczna, która potrwa do końca roku. Każdy, kto wierzy w młodych sportowców, docenia młode talenty i chce pomóc tym, którzy w życiu maja pod górę, może wesprzeć Natalię Partykę w jej nowym wyzwaniu – mówi Małgorzata Stradomska-Kalinka, koordynatorka Funduszu. Wpłaty od osób indywidualnych, organizacji i firm można wpłacać na konto funduszu:

16 1160 2202 0000 0002 2446 6373 w tytule przelewu wpisując:

Fundusz Stypendialny Natalii Partyki

Fundacja Dobra Sieć
ul. Marszałkowska 6 m 17
00-590 Warszawa

Kto może dostać stypendium z Funduszu Stypendialnego Natalii Partyki


Trzeba mieć od 16 do 24 lat, osiągać wysokie wyniki w sporcie na poziomie odpowiedniej do kategorii wiekowej klasy sportowej, w dyscyplinach indywidualnych lub grach zespołowych, w dyscyplinach olimpijskich lub paraolimpijskich. Stypendium otrzymają Kandydaci, którzy z różnych przyczyn mają problemy z rozwojem kariery, ale jednocześnie mają sprecyzowane cele sportowe. Spośród wszystkich kandydatów kapituła Konkursu, w skład której – oprócz samej Natalii Partyki - wchodzą, m.in. bokser Dariusz „Tiger” Michalczewski, Senator Andrzej Person oraz dziennikarz sportowy Przemysław Babiarz – już jesienią wybierze stypendystów.

 

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów można znaleźć na stronie www.fundusznataliipartyki.pl.

           

 

 

 

Partnerzy

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się