News

W związku z realizacją projektu "Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce poszukuje wykonawcy usługi polegającej na organizacji 4 konferencji upowszechniających regranting w miastach: Katowice, Kraków, Gdańsk, Poznań.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Celem projektu jest upowszechnienie regrantingu – mechanizmu, umożliwiającego  samorządom zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom zewnętrznym, np. organizacjom pozarządowym.
W ramach projektu wypracowany został modelowy mechanizm regrantingu, który upowszechniany będzie w całej Polsce. Modelowy mechanizm regrantingu opisany został w podręczniku
pt. „Podręcznik regrantingu, czyli jak wdrażać mechanizm regrantingu w samorządach gminnych
i powiatowych”.
Liderem Projektu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, a partnerami: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego, Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, Starostwo Powiatowe w Nidzicy oraz Miasto Biłgoraj.

 

ZAMAWIAJACY:

Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

ul. Marszałkowska 6/6

00-590 Warszawa

Tel. 022 622 01 22

 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

 

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ofertowego w przypadku nieotrzymania środków finansowych na realizację zamówienia.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

1.       Przedmiot zamówienia:

Zorganizowanie 4 konferencji: w Katowicach, Krakowie, Gdańsku i Poznaniu. W każdej konferencji uczestniczyło będzie 60 osób – przedstawicieli instytucji rządowych, organizacji samorządowych i samorządów.

 

2.       Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV:

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55300000-3 - usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

 

3.       Szczegółowy opis zadań:

 

Konferencje odbędą się w pierwszej połowie marca 2015 roku w Katowicach, Krakowie, Gdańsku i Poznaniu. Dokładne terminy Zamawiający wskaże przed podpisaniem umowy z Wykonawcą. Konferencje będą trwała maksymalnie 8 godzin zegarowych, wliczając w to recepcję uczestników i lunch. Zamawiający zapewnia rekrutację uczestników na spotkania oraz program merytoryczny i moderację konferencji.

Zadaniem wykonawcy jest zapewnienie na konferencji:

a.       Miejsc, w którym odbędą się konferencje, przystosowanych do swobodnego pomieszczenia co najmniej 60 osób, położonych w centrum Katowic, Krakowa, Gdańska i Poznania i umożliwiającego dotarcie z głównego dworca PKP w ciągu 15 minut komunikacją miejską. 

§  Na miejscu powinny być dostępne dla uczestników konferencji:

Ÿ  jedna sala konferencyjna duża dla co najmniej 70 i nie więcej niż 100 osób,

Ÿ  trzy mniejsze sale konferencyjne (warsztatowe), każda dla co najmniej 20 osób i nie więcej niż 30 osób, wykorzystywane równolegle.

Ÿ  foyer i szatnia wraz z jej obsługą,

Ÿ  miejsca noclegowe dla co najmniej 15 i maksymalnie 25 uczestników konferencji.

§  Każda z czterech sal powinna:

Ÿ  umożliwiać swobodne przeprowadzenie spotkań w różnych ustawieniach stołów: podkowa – kinowy – kawiarniany,

Ÿ  posiadać ogrzewanie i klimatyzację, których użytkowanie nie powoduje hałasu mogącego zakłócić komfort uczestników konferencji,

Ÿ  posiadać sprzęt komputerowy przystosowany do wyświetlania filmu
w wersji HD,

Ÿ  posiadać projektor multimedialny wraz z nagłośnieniem przystosowany do wyświetlania filmu w wersji HD,

Ÿ  posiadać ekran podłączony do sprzętu komputerowego oraz rzutnika multimedialnego do wyświetlania filmu w wersji HD,

Ÿ  posiadać stół dla prelegentów, przy czym na dużej sali stół powinien być przeznaczony dla 5 osób, w małych salach dla 3 osób,

Ÿ  posiadać mikrofony bezprzewodowe wraz z nagłośnieniem, dla dużej sali minimum 3 mikrofony, dla każdej małej sali co najmniej 2,

Ÿ  posiadać flipchart wraz z kartami i mazakami,

Ÿ  posiadać stoły i miękkie krzesła.

§  Wyżej wymieniony sprzęt powinien być sprawny i stanowić stały element wyposażenia sal.

§  Sale nie mogą posiadać elementów wnętrza lub wyposażenia, które utrudniać będą odbiór konferencji przez jej uczestników.

§  Foyer powinno umożliwić organizację przerw kawowych i lunchu (szwedzki stół) dla uczestników konferencji. Jeżeli nie jest to możliwe, to wykonawca zapewni inną salę, w której będą mogły odbyć się przerwy kawowe i lunch.

§  W miejscu konferencji powinien być dostępny parking z co najmniej 30 miejscami parkingowymi dla uczestników konferencji.

§  Miejsce konferencji powinno być dostępne dla organizatorów w dniu konferencji od godziny 8:00 do godziny 17:00.

b.      organizacyjno-technicznej obsługi sal,

c.       stołu recepcyjnego we foyer, przy którym swobodnie zmieszczą się 3 osoby,

d.      cateringu dla 70 osób, w którego skład wejdą:

§  stały serwis kawowy: kawa, herbata, woda, soki, owoce, tartinki, ciasteczka, dostępne dla uczestników w sali lub przy wejściu do niej,

§  lunch: dania gorące: zupa + II danie, deser,

§  obsługa kelnerska,

§  zastawa stołowa i sztućce inne niż papierowe i plastikowe,

§  stoliki koktajlowe lub stoły lunchowe.

e.      noclegu ze śniadaniem dla co najmniej 15 i maksymalnie 25 uczestników konferencji w pokojach jednoosobowych w obiekcie o standardzie co najmniej trzygwiazdkowym. Zamawiający dostarczy Wykonawcy listę nazwisk gości do celu zakwaterowania
w hotelu.

f.        Wszystkie sale, w których odbędzie się konferencja oraz pokoje hotelowe muszą być dostępne dla osób niepełnosprawnych.

g.       Wszystkie sale muszą spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których będą prowadzone zajęcia.

h.      Oferent jest zobowiązany wyrazić zgodę na oznakowanie sal, m.in. naklejenie/rozwieszenie informacji o realizowanym szkoleniu oraz jego współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w miejscach ogólnie dostępnych, widocznych (np. drzwi, postawienie tablic informacyjnych, roll-up).

 

4.       Warunki realizacji zamówienia:

a.       Zamawiający dostarczy Wykonawcy agendę konferencji we wspólnie uzgodnionym terminie.

b.      Wykonawca zobowiązany jest konsultować z Zamawiającym szczegóły realizacji usługi, m.in. menu. Usługa może zostać zrealizowana tylko po uprzedniej akceptacji szczegółowych założeń realizacji usługi przez Zamawiającego.

c.       Osoby realizujące zamówienie zobowiązane są do rzetelnej i terminowej jego realizacji.

 

5.       Wymagania dotyczące Wykonawcy:

a.       Realizacja w okresie ostatnich 2 lat co najmniej trzech konferencji dla liczby osób większej niż 70.

b.      Dysponowanie zasobami zapewniającymi realizację zamówienia.

 

6.       Kryteria wyboru oferty:

 

a.       Realizacja podobnych zamówień (30%)

b.      Cena (70%)

 

7.       Sposób przyznawania wag procentowych za spełnianie kryteriów:

 

a.       Kryterium realizacja podobnych zamówień (30%)

Wz = ZO/ZMAX * 30%

Gdzie:

Wz – waga procentowa za kryterium realizacji podobnych zamówień: konferencji dla co najmniej 70 osób zrealizowanych w ostatnich pięciu latach

ZO – liczba zrealizowanych podobnych zamówień znajdujących się w złożonej ofercie (zał. 3)

ZMAX – największa liczba zrealizowanych podobnych zamówień, która zaproponowana została w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

b.      Kryterium: cena (70%)

WC = CMIN/CO *70%

                 Gdzie:

WC – waga procentowa za kryterium cena

CO – cena brutto oferty (zał. 2)

CMIN – najniższa cena brutto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

 

8.       Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

9.       Informacje dotyczące składania ofert:

§  Wykonawca składa Zamawiającemu:

- oświadczenie, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania,

- ofertę Wykonawcy (Załącznik nr 2 do zapytania) wraz ze zdjęciami proponowanych miejsc,

-  wykaz wykonanych usług (Załącznik nr 3 do zapytania).

 

§  Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy przesłać e-mailem najpóźniej do dnia
10 lutego 2015 roku, do godziny 13:00, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

§  Osobą odpowiedzialną za zapytanie po stronie Zamawiającego jest Marzena Kacprowicz, tel.: 22 622 01 22, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

POBIERZ FORMULARZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce do 28 lutego 2015 r. czeka na zgłoszenia prac doktorskich z dziedziny humanistyki, poświęconych współczesności, obronionych w 2014 roku.


W skład Kapituły Konkursu wchodzą znani przedstawiciele środowiska humanistów. Są to: prof. Maryla Hopfinger-Amsterdamska oraz prof. Grażyna Borkowska, prof. Jan Kordys  i  prof. Marek Zaleski pracujący w Instytucie Badań Literackich PAN oraz dr Tomasz Żukowski, adiunkt w tymże Instytucie. Nagrodę przyznawaną z Funduszu Wieczystego im. Aliny Brodzkiej-Wald, ustanowiło grono bliskich Jej osób wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.


Sylwetka prof. Aliny Brodzkiej-Wald
Alina Brodzka-Wald pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych historyków i teoretyków literatury. Ta rodowita warszawianka urodziła się 11 listopada 1929 roku w rodzinie inteligenckiej pochodzenia żydowskiego. W Warszawie ukończyła szkołę powszechną, tajne komplety gimnazjalne. Razem z bratem i rodzicami udało jej się przetrwać okupację. Po zakończeniu wojny kontynuowała naukę w liceum w Łodzi, potem na polonistyce Uniwersytetu Łódzkiego. W 1949 roku opublikowała w „Polonistyce” pierwszy artykuł.  Rok później wróciła do rodzinnego miasta i rozpoczęła pracę w Instytucie Badań Literackich PAN, z którym była związana do końca życia, pełniąc funkcje formalne i nieformalne. W 1952 roku uzyskała magisterium, w 1960 - doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych, a w 1966 - stopień doktora  habilitowanego. W 1989 roku została profesorem zwyczajnym. Alina Brodzka-Wald wypromowała liczne grono doktorów, kierowała wieloma przedsięwzięciami badawczymi. Jak wspominają Jej uczniowie, przyjaciele i współpracownicy, była osobą o wielkiej erudycji i niewiarygodnym wyczuciu cudzej indywidualności - ukształtowała wielu badaczy, historyków, krytyków średniego i młodego pokolenia. Laureaci i finaliści Olimpiady Polonistycznej, doktoranci i przyjaciele, współpracownicy i młodzi badacze zawsze mogli liczyć na pomoc i radę Inki. Pomagała w rozwiązywaniu spraw zawodowych i życiowych. Teraz, dzięki funduszowi wieczystemu Jej imienia, młodzi zdolni humaniści mają szanse zdobyć nagrodę za obronioną w 2014 r. pracę doktorską dotyczącą współczesności.

 

Nabór zgłoszeń w III edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

Wnioski o przyznanie Nagrody wraz z wersją elektroniczną pracy i autoreferatem należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dokumenty należy przesłać także na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa. Do wypełnionego wniosku można dołączyć następujące załączniki:
•    opinie recenzentów,
•    inne opinie na temat pracy (do 5 stron maszynopisu znormalizowanego).
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 16 czerwca 2015 r.

Więcej informacji (w tym wniosek i regulamin do pobrania): funduszewieczyste.pl


Kontakt:
Emilia Dmochowska
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
tel.  22 622 01 22 (wew. 16)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Na cały kolejny rok życzymy wielu inspiracji i sił do pomagania!

 

Chcesz podziękować firmie, która w minionym roku wspierała Twoją organizację? A może Twoja firma angażowała się społecznie i zrobiła coś dobrego dla innych? Wiemy, że w Polsce jest coraz więcej małych i dużych firm, które mają głowę do pomagania, współpracują z organizacjami pozarządowymi albo rozwijają wolontariat pracowniczy. Chcemy, żeby dowiedziała się o tym cała Polska, bo firmy, które nie siedzą z założonymi rękami to przykłady godne naśladowania. Na złożenie wniosku masz jeszcze tydzień - nabór został przedłużony do 20 stycznia.

 

Nie wiesz jeszcze, w której kategorii złożyć wniosek? Kilka podpowiedzi poniżej:


•    Działalność Twojej organizacji wspierała firma? - zgłoś ją w kategorii "Projekt społeczny";
•    Twoja firma ma szeroki wachlarz działań społecznie zaangażowanych? - zgłoś ją w kategorii "Strategia społecznego zaangażowania";
•    W firmie, w której pracujesz jest ciekawy program wolontariatu pracowniczego? - wypełnij wniosek w kategorii "Wolontariat pracowniczy";
•    Twoja organizacja uczestniczy w programie "Działaj Lokalnie" i otrzymała wsparcie od firmy? - nominuj tę firmę w kategorii "Zaangażowanie lokalne";
•    Firma, w której pracujesz silnie wykorzystuje nowoczesne technologie w swojej działalności społecznej? - wyślij wniosek w kategorii "Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu"

 

Wypełnij wniosek na stronie wniosek.dobroczyncaroku.pl - pamiętaj, że masz czas jeszcze do 20 stycznia!

 

W razie pytań, skontaktuj się z nami pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem i listą najczęściej zadawanych pytań.

Laureatów Konkursu poznamy na uroczystej Gali Finałowej w maju 2015 roku! Wkrótce odbędzie się losowanie zaproszeń wśród Internautów - jeśli chcesz wiedzieć więcej, obserwuj nas na facebooku.


Organizatorem Konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem tegorocznej edycji Konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwa audytor - firma EY.


Partnerem technologicznym jest Code&Pepper. Konkurs wspierają: Konfederacja „Lewiatan”, Business Centre Club, Pracodawcy RP, United Nations Global Compact Poland, Związek Firm Public Relations, Orange, Freshmail. Patronami medialnymi tegorocznej edycji są: Magazyn Manager, Purpose, CSRinfo.org, odpowiedzialnybiznes.pl, kampaniespołeczne.pl, ngo.pl, Proto, CRnavigator, Marketing przy kawie, BussinessWomen&Life. Patronem Konkursu jest PARP

Bal Charytatywny „Gwiazd Dobroczynności” to wielkie święto wszystkich laureatów i nominowanych oraz organizacji pozarządowych, które zgłosiły Gwiazdy do Plebiscytu. Bal ma charakter dobroczynny. Cały dochód przekazywany jest na Fundusz Gwiazd Dobroczynności, dzięki czemu Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce może wspierać cenne inicjatywy społeczne oraz promować działania dobroczynne Gwiazd. Przede wszystkim jednak, jego celem jest uhonorowanie gwiazd angażujących swój czas, energię i pieniądze w pomoc innym, bardzo tego potrzebującym.Więcej informacji na www.gwiazdydobroczynnosci.pl

 

 

 

 

Partnerzy

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się