top of page
  • Katarzyna Klatt-Koryszewska

Dołącz do Afiliowanych Ośrodków Działaj Lokalnie


Działasz w organizacji pozarządowej w miejscowości liczącej do 50 tys. mieszkańców? Potrafisz skutecznie pozyskiwać środki z różnych źródeł na swoją działalność? Współpracujesz z wieloma partnerami w swojej społeczności? Chcesz wspierać aktywność mieszkańców, przyznawać dotacje na inicjatywy obywatelskie i otrzymać do 15 tys. zł rocznie na organizację lokalnych konkursów grantowych?


Zgłoś swoją organizację do programu „Działaj Lokalnie”, w którym poszukujemy kandydatów na Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie (Afiliowane ODL). Wnioski można składać do 30 września 2019 r.


W ramach Programu wsparcie otrzymują społeczności z terenów wiejskich i małych miast. Mieszkańcy wspólnie realizują projekty obywatelskie, które odpowiadają na ich lokalne potrzeby, służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia, a w rezultacie przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.


„Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, w którym granty przyznawane są na poziomie lokalnym poprzez zaangażowanie sieci Ośrodków Działaj Lokalnie http://dzialajlokalnie.pl/osrodki-dzialaj-lokalnie/. Sieć ODL obejmuje stowarzyszenia oraz fundacje, z miejscowości do 50 tys. mieszkańców, działające na obszarze od czterech gmin do kilku powiatów, które wyłaniane są w otwartym konkursie przez komisję selekcyjną. Obecnie sieć składa się z 71 organizacji, w tym 10 Afiliowanych ODL i obejmuje swoim zasięgiem ponad 600 gmin. W każdym województwie działają co najmniej dwa ODL. Nawiązują one współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, a także lokalnymi władzami i przedsiębiorcami. Adresatami konkursów lokalnych są organizacje pozarządowe i nieformalne grupy obywatelskie, w imieniu których wnioski mogą składać organizacje oraz instytucje publiczne (szkoły, domy kultury, biblioteki), działające w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.


Do konkursu na Afiliowane ODL mogą przystąpić stowarzyszenia oraz fundacje, które spełniają poniższe kryteria:

· mają siedzibę w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców,

· są gotowe, w oparciu o zasoby, doświadczenia i dokumenty programu „Działaj Lokalnie” z własnych środków przyznawać dotacje w lokalnych konkursach na inicjatywy obywatelskie na obszarze od 4 do kilkunastu gmin z wyłączeniem obszarów, na których działają ODL już biorące udział w Programie: http://dzialajlokalnie.pl/zasieg-programu),

· mają doświadczenie w realizacji projektów społecznych i działają na rzecz rozwoju lokalnego, a ich misja jest zbieżna z celami i wartościami „Działaj Lokalnie”,

· posiadają doświadczenie i odnoszą sukcesy w pozyskiwaniu środków z różnych źródeł,

· współpracują z wieloma partnerami lokalnymi,

· chciałyby dołączyć do ogólnopolskiej sieci ODL i korzystać z jej zasobów, a także otrzymać „seed granty” w wysokości do 15 tys. zł rocznie na organizację lokalnych konkursów grantowych.


Dołączając do sieci ODL, Afiliowane ODL:

· korzystają z rozpoznawalnej marki „Działaj Lokalnie”,

· otrzymują wsparcie finansowe na organizację lokalnych konkursów grantowych w wysokości do 15 tys. zł,

· mają możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z innymi ODL,

· biorą udział w licznych bezpłatnych szkoleniach, warsztatach, seminariach oraz corocznych ogólnopolskich zjazdach sieci ODL,

· otrzymują dostęp do rozmaitych rozwiązań i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi i animowaniu społeczności lokalnych,

· otrzymują dostęp do elektronicznego generatora, który pozwala w trybie online prowadzić lokalne konkursy grantowe,

· mogą otrzymać dofinansowanie na organizację spotkań regionalnych ODL oraz na wizyty studyjne służące dzieleniu się dobrymi praktykami,

· mogą korzystać z dostępnych w Programie funduszy (np. funduszu medialnego), brać udział w konkursach (np. na nagrodę za dobre praktyki ODL),

· otrzymują wsparcie ekspertów oraz bieżące wsparcie merytoryczne ze strony ARFP.


Zainteresowanie organizacje mogą składać wnioski aplikacyjne do 30 września 2019 roku.„Działaj Lokalnie” jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Kontakt:

Paweł Zań

Koordynator Programu „Działaj Lokalnie”

Comentarios


bottom of page