top of page

Historia Akademii

Nasze początki

Akademię utworzyły osoby, które w latach 1995–1998 realizowały 3–letni program wspierania organizacji pozarządowych – Projekt Sieci Demokratycznej (DemNet). Projekt ten finansowany był przez Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) a realizowany przez Academy for Educational Development (AED). Służył on rozwijaniu współpracy między organizacjami pozarządowymi a samorządem i sektorem prywatnym w różnych dziedzinach życia lokalnych społeczności. Efektem Projektu DemNet było powstanie wielu skutecznych i modelowych programów lokalnych.

Pierwszy konkurs - „Dobroczyńca Roku”

Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” organizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce od 1997 roku. Głównym organizatorem pierwszej edycji było Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Bankiem Danych KLON/JAWOR, Programem PHARE Dialog Społeczny oraz Businessman Magazine. Do tytułu Dobroczyńcy Roku mogły być nominowane państwowe i prywatne przedsiębiorstwa oraz fundacje firm. Pierwsza edycja zakończyła się dużym sukcesem czego dowodem było 177 zgłoszeń i duże zainteresowanie mediów. Ogłoszenie listy laureatów konkursu odbyło się 28 IV 1998 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie.

Czas funduszy lokalnych

Misją Akademii Rozwoju Filantropii od samego początku była poprawa jakości życia społeczności lokalnych poprzez ich aktywizację, tworzenie możliwości rozwiązywania problemów, a także zwiększenie zaangażowania przedsiębiorców w finansowanie celów społecznie użytecznych, popularyzacja pożytków płynących z dobroczynności oraz wspieranie działań filantropijnych.

Na przełomie maja i czerwca 1998 r. Akademia zorganizowała szkolenia poświęcone tematyce funduszy lokalnych dla 30 osób zainteresowanych utworzeniem funduszu lokalnego. W szkoleniach udział wzięli przedstawiciele: samorządu lokalnego, biznesu, organizacji pozarządowych, jak również sami pracownicy Akademii. Ich efektem było powstanie 10 pierwszych wersjiplanów tworzenia funduszy lokalnych.

Między 28 czerwca a 5 lipca 1998 r. za pośrednictwem Association of Community Trusts and Foundations (ACTAF) z Londynu aż 15 uczestników wzięło udział w wizycie studyjnej w sześciu funduszach lokalnych w Anglii. Intencją organizatorów wizyt było przedstawienie kilku przykładów działających funduszy lokalnych na różnych etapach rozwoju i funkcjonujących w różnych rodzajach społeczności (małych, średnich i dużych miejscowościach oraz zróżnicowanych geograficznie i ekonomicznie). Celem wizyty było także zgłębienie wiedzy o roli i funkcjach funduszy lokalnych, o tym, jak przeprowadzany jest wybór i jak podtrzymywane jest zaangażowanie głównych liderów lokalnych w działaniach funduszy lokalnych. Zaprezentowano praktyczne wykorzystanie umiejętności poszukiwania środków i promowania działań funduszu, szczególnie w kontaktach z sektorem biznesu, oraz podniesienie zdolności projektowania i zarządzania programami grantowymi.

bottom of page