top of page

Regranting i inne instrumenty
współpracy finansowej jst-ngo

Rozwój trzeciego sektora stawia przed organizacjami pozarządowymi wyzwania związane z zapewnieniem trwałego finansowania prowadzonej działalności. W szczególności dotyczy to lokalnie działających organizacji, które z reguły z jednej strony nie korzystają ze środków europejskich czy innych, dużych ogólnopolskich programów dotacyjnych, z drugiej nie decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej. Głównym źródłem finansowania dla wielu organizacji pozostaje samorząd terytorialny.

Oparcie działań organizacji na dobrych relacjach z samorządem i lokalne źródła finansowania sprzyjają budowaniu trwałych więzi organizacji ze społecznościami lokalnymi.

 

Realizacja zadania publicznego uwzględnia różne formy współpracy finansowej ngo z jst. Akademia od wielu lat promuje w szczególności mechanizm regrantingu, w ramach którego środki otrzymane w formie dotacji (grantu) przez jeden podmiot są – także w formie grantów – przekazywane innym podmiotom. W tym przypadku samorząd sam nie organizuje konkursów i nie rozdaje dotacji, ale znajduje partnera (operatora)  – organizację pozarządową – który w jego imieniu zajmuje się przygotowaniem konkursów dotacyjnych oraz przyznawaniem i rozliczaniem dotacji.

Taka forma współpracy przynosi liczne korzyści samorządom, organizacjom, jak również samym mieszkańcom. Regranting jest z powodzeniem stosowany przy realizacji programu "Działaj Lokalnie". Akademia opracowała własny Model regrantingu, czyli schemat wdrażania mechanizmu regrantingu w działaniach samorządów gminnych i powiatowych, a także szereg materiałów edukacyjnych związanych z różnymi instrumentami współpracy finansowej jst i ngo.

mechanizmy.png

Zachęcamy do korzystania z poniższych zasobów:

Przegląd mechanizmów współpracy jst i ngo

Regranting

Inicjatywa lokalna

Tryb pozakonkursowy

Dotacja inwestycyjna

Pożyczki, gwarancje, poręczenia

Budżet obywatelski

Umowy wieloletnie

Zamówienia publiczne

bottom of page