top of page
  • Katarzyna Klatt-Koryszewska

Konkurs na Projekty Partnerskie w ramach VI edycji Lokalnych Partnerstw PAFW


Grupy Inicjatywne z gmin, w których udało się zrealizować najwięcej programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, zapraszamy do składania projektów w konkursie na Lokalne Partnerstwa PAFW. W Programie wspierane są przedsięwzięcia, które inicjują i wzmacniają współpracę pomiędzy beneficjentami różnych programów PAFW i które mają na celu budowanie dobra wspólnego w społecznościach lokalnych.


Program skierowany jest do beneficjentów z tych gmin, w których od 2014 roku realizowanych było i/lub jest realizowanych kilka projektów w ramach co najmniej 3 różnych programów PAFW, spośród następujących programów: „Działaj Lokalnie”, „Równać Szanse”, „English Teaching”, Program Rozwoju Bibliotek, „Liderzy PAFW”, „Seniorzy w Akcji”, „Szkoła Ucząca Się” oraz „Przemiany w Regionie” (RITA), a także do Grup Inicjatywnych, które w ramach V edycji programu skorzystały z dofinansowania na wsparcie eksperckie.


W drodze konkursu przyznane zostaną dotacje na realizację rocznych projektów, ukierunkowanych na budowanie dobra wspólnego i zakładających współpracę różnych podmiotów na poziomie lokalnym. Wysokość dotacji wynosi: do 75 tysięcy złotych w przypadku partnerstwa działającego na terenie jednej gminy, do 80 tysięcy złotych w przypadku partnerstwa działającego na terenie 2 gmin oraz do 90 tysięcy złotych w przypadku partnerstwa działającego na terenie większej liczby gmin.


Beneficjenci programów PAFW z poszczególnych gmin utworzyli Grupy Inicjatywne, złożone z co najmniej trzech członków, które będą stanowić trzon lokalnych partnerstw. Do projektów będą mogły dołączyć także inne podmioty – organizacje, instytucje i osoby, które nie były dotychczas beneficjentami programów PAFW. Grupy Inicjatywne obecnie biorą udział w sześciotygodniowym tutoringu, a w następnej kolejności są zaproszone do przygotowania Projektu Partnerskiego, w którym zdefiniują dobro wspólne, przedstawią plan budowania i rozwoju partnerstwa oraz opiszą planowane działania i ich rezultaty.


Termin składania Projektów Partnerskich upływa 25 czerwca 2018 roku.

Zgłoszenia należy składać drogą mailową na adres e.dmochowska@filantropia.org.pl, oraz pocztą tradycyjną na adres: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa.


コメント


bottom of page